FAKTY • INFORMACJE

OPINIE • KOMENTARZE

ZIELONA • to każda spośród ponad 10 tysięcy rzymskokatolickich parafii istniejących w naszym kraju. Według Instytutu Statystki Kościoła Katolickiego [ czytaj ] – 93% parafii diecezjalnych i tylko 7% parafii zakonnych. We wszystkich parafiach (na terenie Polski)  zaangażowanych duszpastersko jest nieco ponad 20 tys. księży (2018). Jednakże do skupionych w 15 metropoliach 44 diecezji (w tym Ordynariat Polowy), inkardynowanych jest (przynależy) ponad 25 tys. – albowiem wielu polskich księży pracuje w ośrodkach duszpasterskich za granicą (np. Polskich Misjach Katolickich)), a także na misjach w krajach Trzeciego Świata. Natomiast z oficjalnych  statystyk (publikowanych przez CBOS) wynika, że 95% mieszkańców Polski deklaruje się jako katolicy, lecz tylko ok. 60% spośród nich jest zaangażowanych religijnie, a tylko niespełna 6% aktywnie. Tyle samo jest w ogóle nieaktywnych religijnie – jak niektórzy określają – „jeszcze katolików”. Co koreluje z danymi statystycznymi, które  dotyczą praktyk religijnych  (dominicantes ok. 38%; comunicantes ok. 18%)  oraz danymi (podawanymi przez GUS) z których wynika, że obecnie (2019) tylko ok. 90% mieszkańców Polski to katolicy. Niestety podkreślający bardziej tradycyjną pobożność niż wiarę a praktyki religijne nazywający nie potrzebą, lecz przyzwyczajeniami wynikającymi z tradycji. Co – bez względu na to czy jest wynikiem sekularyzacji, czy pokoleniową zmianą wartości i potrzeb – skutkuje brakiem zaangażowania osób świeckich (Iaikatu) w życie Kościoła, a tym samym ich  – często całkowitą – biernością w parafiach. Z reguły zmieniającą się w aktywność wówczas, gdy ona jest wynikiem skrajnie interesownego myślenia, ukierunkowanego na indywidualne i jedynie chwilowe korzyści np. wyrozumiałość i przychylność w rozwiązaniu problemów duszpasterskich, będących wynikiem traktowania parafii jak firmy świadczącej usługi sakramentalne – przez nie będących nawet „niedzielnymi” – (czy?) katolików.

Należy jednak podkreślić, że poza problemami dotyczącymi całego Kościoła katolickiego – z którymi również boryka się Kościół partykularny w Polsce – najistotniejszymi problemami parafii własnych (na które m.in wskazują sondaże CBOS) są: nadmierne oczekiwania finansowe księży wobec wiernych, związane z udzielaniem sakramentów i posługą duszpasterską dotyczącą pogrzebu. Respondenci, jako źródło problemów (konfliktów) również wskazują na zbyt wystawne życie księży, przy równoczesnym – w ocenie większości ankietowanych  nawet (niestety!) całkowitym – braku przejrzystości w gospodarowaniu środkami finansowymi parafii. Co oceniane jest znacznie bardziej negatywnie niż angażowanie się księży w politykę. Na co szczególnie należy zwrócić uwagę „na nizinach” (w parafiach) – pomimo, iż inne problemy z którymi boryka się Kościół bardzo niekorzystnie wpływają na jego ocenę. Zwłaszcza, gdy – tworzący żywy Kościół i braterską wspólnotę ze swoimi duszpasterzami, także coraz częściej wskazując na błędy hierarchów (biskupów) – parafianie twierdzą, że hierarchiczność Kościoła w znacznym stopniu oraz z negatywnymi tego skutkami, ogranicza autonomię parafii. Czego nie można uniknąć ani zmienić, gdy proboszcz musi podporządkować się każdej decyzji swojego biskupa (kan. 273 KPK). Natomiast wielość ogłaszanych przez kurie biskupie na różne cele wciąż nowych zbiórek ofiar pieniężnych prowadzi do przekonania o słuszności powszechnej opinii według której duchowieństwo odpowiedzialność wiernych za Kościół – z zasady bez prawa  głosu a tym bardziej wniesienia sprzeciwu – jest ogranicza do obowiązków stricte finansowych, czyli ponoszenia kosztów związanych z działalnością Kościoła, a konkretnie m.in. kurii biskupich i parafii.

PRZYNALEŻNOŚĆ

UCZESTNICTWO

ZAANGAŻOWANIE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi. [ kan. 515 § 1. KPK ]

Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspiera chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Stara się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popiera wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach. [ kan. 529 § 1. KPK ]

Kapłaństwo ma charakter służebny. „Urząd… który Pan powierzył pasterzom ludu swego, jest prawdziwą służbą”. Kapłaństwo jest całkowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom. [ 1551 KKK ]

PARAFIA

PROBOSZCZ

PARAFIANIE

Najmniejsza jednostka administracyjna w Kościele, w której najwyższe urzędy sprawuje proboszcz.

Ksiądz, któremu biskup powierzył pieczę nad parafią – zarówno duszpasterską, jak też administracyjną.

Wszystkie osoby zamieszkujące na obszarze parafii; razem, w jedności stanowiący jej wspólnotę.

Wypełniając swoją pasterską posługę, biskup diecezjalny winien się troszczyć o wszystkich wiernych powierzonych jego pieczy, bez względu na ich wiek, pozycję czy narodowość, zarówno o stałych mieszkańców, jak i o tych, którzy czasowo przebywają na jego terytorium (w diecezji), okazując apostolską troskę także wobec tych, którzy z racji warunków swego życia nie mogą wystarczająco korzystać ze zwyczajnej formy pasterzowania oraz wobec niepraktykujących. (kan. 383 § 1. KPK)

Biskup diecezjalny winien otoczyć szczególną troską prezbiterów, których powinien wysłuchiwać jako pomocników i doradców, stać na straży przysługujących im uprawnień i troszczyć się o to, aby wypełniali właściwe ich stanowi obowiązki i mieli do dyspozycji środki oraz instytucje potrzebne do rozwoju życia duchowego i intelektualnego. Jego troską ma być również zapewnienie im godziwego utrzymania oraz opieki społecznej, zgodnie z przepisami prawa. (kan. 384 KPK)

SPOŁECZNA ROLA PROBOSZCZA W PARAFII
[ czytaj ]

dobrze jest poznać, aby wiedzieć

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
[ czytaj ]

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO
[ czytaj ]

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLCE BIAŁOSTOCKA archidiecezjaBIELSKO • ŻYWIECKA diecezja BYDGOSKA diecezjaCZĘSTOCHOWSKA archidiecezja DROHICZYŃSKA diecezjaELBLĄSKA diecezjaEŁCKA diecezjaGDAŃSKA archidiecezjaGLIWICKA diecezjaGNIEŹNIEŃSKA archidiecezjaKALISKA diecezjaKATOWICKA archidiecezjaKIELECKA diecezjaKOSZALIŃSKO • KOŁOBRZESKA diecezjaKRAKOWSKA archidiecezjaLEGNICKA diecezjaLUBELSKA archidiecezjaŁOMŻYŃSKA diecezjaŁOWICKA diecezjaŁÓDZKA archidiecezja ● OLSZTYŃSKO • GDAŃSKA eparchiaOPOLSKA diecezjaPELPLIŃSKA diecezjaPŁOCKA diecezjaPOZNAŃSKA archidiecezjaPRZEMYSKA archidiecezjaPRZEMYSKO • WARSZAWSKA archieparchia RADOMSKA diecezjaRZESZOWSKA diecezjaSANDOMIERSKA diecezja SIEDLECKA diecezjaSOSNOWIECKA diecezja SZCZECIŃSKO • KAMIEŃSKA archidiecezja  ŚWIDNICKA diecezjaTARNOWSKA diecezjaTORUŃSKA diecezjaWARMIŃSKA archidiecezjaWARSZAWSKA archidiecezjaWARSZAWSKO • PRASKA diecezja WŁOCŁAWSKA diecezjaWROCŁAWSKA archidiecezjaWROCŁAWSKO • KOSZALIŃSKA eparchiaZAMOJSKO • LUBACZOWSKA diecezjaZIELONOGÓRSKO • GORZOWSKA diecezjaORDYNARIAT POLOWY KEP

KOŚCIOŁY PARTYKULARNE
x
x
Kościoły partykularne, w których istnieje i z których składa się jeden i jedyny Kościół katolicki, to przede wszystkim diecezje, z którymi – jeśli nie stwierdza się czegoś innego – są zrównane: prałatura terytorialna i opactwo terytorialne, wikariat apostolski i prefektura apostolska, jak również administratura apostolska erygowana na stałe. (kan. 368 KPK)

Diecezję stanowi część Ludu Bożego, powierzona pasterskiej pieczy biskupa z współpracującym z nim prezbiterium, tak by trwając przy swym pasterzu i zgromadzona przez niego w Duchu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię, tworzyła Kościół partykularny, w którym prawdziwie obecny jest i działa jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusa. (kan. 369 KPK)

x
KKK 832 „Kościół Chrystusowy jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych miejscowych zrzeszeniach wiernych, które trwając przy swoich pasterzach same również nazywane są Kościołami w Nowym Testamencie… W nich głoszenie Ewangelii Chrystusowej zgromadza wiernych i w nich sprawowana jest tajemnica Wieczerzy Pańskiej… W tych wspólnotach, choć nieraz są one szczupłe i ubogie albo żyją w rozproszeniu, obecny jest Chrystus, którego mocą zgromadza się jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół”.

KKK 833 Przez Kościół partykularny, którym jest na pierwszym miejscu diecezja (lub eparchia), rozumie się wspólnotę wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich biskupem wyświęconym w sukcesji apostolskiej. Kościoły partykularne są uformowane „na wzór Kościoła powszechnego; w nich istnieje i z nich składa się jeden i jedyny Kościół katolicki”.

metropolia (archidiecezja)

diecezja

region
(w niektórych diecezjach)


dekanat

parafia

+

 

metropolita (arcybiskup)

biskup

dziekan regionu
(w niektórych diecezjach)


dziekan

proboszcz

Region należy wyjaśnić, iż termin ten, co do zasady dotyczy terenu wykraczającego poza granice Kościoła partykularnego, utworzonego dla lepszej współpracy duszpasterskiej w sąsiednich diecezjach. (kan. 431-434 KPK) W naszym kraju, lecz (obecnie) tylko w obrębie niektórych diecezji, regionem duszpasterskim – ustanawiając w nim dziekana regionalnego – nazywa się „zjednoczenie” kilku(-nastu) dekanatów. Zasadniczym celem rejonizacji jest usprawnienie i zdynamizowanie pracy duszpasterskiej w zakresie ponadparafialnym i ponaddekanalnym. W ramach rejonu duszpasterskiego należy również zadbać o odpowiednie powiązanie i zsynchronizowanie działalności duszpasterskiej oraz uzgadniać jej formy tak, aby zapewnić możliwości zaspokojenia potrzeb religijnych i podejmowania inicjatyw ponadparafialnych, obejmujących zadania, których parafie w ramach jednego dekanatu – z uwagi na swe terytorialne granice – nie są w stanie wypełnić. 

treści, które warto przeczytać

polecane linki


Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]